Неадекватна адміністративна практика попередження порушення та нечітке законодавство щодо захисту права на безпечне довкілля

Опис проблеми

Наразі питання пов’язані з безпечним довкіллям регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом, законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Про охорону навколишнього природного середовища, Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, Про питну воду та питне водопостачання та іншими.

Крім того, в 2010 році було прийнято закон «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», метою якого є стабілізація та удосконалення стану довкілля на території України. Поряд з цим, Конституція України передбачає судовий захист від порушень права на безпечне довкілля.

Проте, існуюче законодавство є скоріше декларативним, аніж ефективним на практиці. Це демонструють рішення ЄСПЛ: Дубецька та інші проти України, Гримковська проти України та Дземюк проти України.

У справі Дубецька та інші проти України Суд встановив, що робота шахти та фабрики поблизу домівок заявників спричинила погіршення їх здоров’я, а органи влади не вжили необхідних заходів для відновлення їх порушених прав.

У справі Гримковська проти України Суд зазначив, що органи влади перед тим, як будувати автомобільну дорогу, не провели належних досліджень, які б надавали оцінку дотримання встановлених екологічних норм та можливість зацікавленим сторонам представити свої думки з цього приводу. В подальшому влада виявилась неспроможною належно врегулювати проблеми пов’язані з негативним впливом від дороги на мешканців вулиці, вздовж якої було збудовано автомагістраль. В результаті, Суд дійшов висновку про те що Україною не було дотримано мінімальні гарантії, спрямовані на забезпечення справедливого балансу між інтересами заявниці та інтересами суспільства.

Справа Дземюк проти України стосувалась скарг заявника на забруднення джерел постачання питною водою та водою, що використовувалася для цілей приватного садівництва через облаштування кладовища біля його будинку.

Суд визнав порушення статті 8 Конвенції через низку фактів: облаштування кладовища біля будинку заявника відбулось з порушення норм національного законодавства; екологічні норми було порушено; висновки органів влади у сфері охорони довкілля було проігноровано; рішення суду, які набрали законної сили і підлягали виконанню, не виконувалися, і не було вжито заходів у зв’язку із зумовленими забрудненням води загрозами здоров’ю та довкіллю.

Зазначене свідчить про те, що в Україні існує неадекватна адміністративна практика та відсутнє чітке законодавство щодо попередження проблем, пов’язаних із захистом права людини на безпечне довкілля.

Що слід зробити державі на виконання рішення

Порушення, встановленні в рішеннях, були по суті результатом бездіяльності промислового та транспортного секторів. І хоча Уряд вважає, що належне виконання цих рішень потребує лише їх широкого розповсюдження поміж органів влади, це видається недостатнім.

Рекомендовано внести зміни до відповідного національного законодавства для:

  • Приведення законодавства щодо довкілля до європейських стандартів;
  • створення механізму контролю за промисловим сектором;
  • посилення відповідальності для промислового сектору за порушення положень щодо безпеки довкілля;
  • встановлення максимально дозволенного рівня забруднень, для промислового сектору;
  • створення механізму переробки шкідливих матеріалів;
  • створення стандартів для промислового використання води;
  • створення технологій для покращення якості повітря у містах та індустріальних центрів;
  • створення систем контролю викидами та горючими продуктами;
  • створення екологічних стандартів для мототранспору;
  • впровадження нових транспортних технологій (альтернативні види палива)

Що зроблено державою на виконання рішення

В 2010 році було прийнято закон «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». Загалом результативність виконання Стратегії та НПД характеризується як задовільна, тобто вища 30 але нижча 60 відсотків

(http://greenmind.com.ua/images/meropriyatiya/ocenka-vupolneniya-strategii-i-npd.pdf).

Comments are closed